Зробити сторіку домашньою     Про нас   Запитання відповіді   Бізнес навчання   Бізнес новини   Оголошення

робота, вакансії

дозволи, погодження

комерційні пропозиції

тендери, проекти

бізнес - план

на допомогу підприємцю

 

Результати роботи Сокальської Агенції

Cв'ято “День Підприємця”, та благодійний аукціон “Громада - Дітям”

Сокальській Агенції 28 березня 2006р виповнилося один рік.

НАШІ ПАРТНЕРИдалі

даний сайт створений в рамках проекту розвитку Львівщини за фінансової підтримки DFID

http://www.ldp.lviv.ua

 

Архів новин

 

 


Сокальська АРР :: тренінг
 

Розвиток громад

Основні нормативно-правові документи, що регулюють місцеве та регіональне стратегічне планування

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


До основних нормативно-правових документів, що регулюють місцеве та регіональне стратегічне планування належать:
1. Закон України "Про планування і забудову територій"
2. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
3. Закон України "Про інноваційну діяльність"
4. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"
5. Закон України " Про Генеральну схему планування території України"
6. Закон України "Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена Постановою Верховної ради України від 24.12.99 № 1359-XIV"
7. Проект Закону України "Про засади стимулювання розвитку регіонів та депресивниї територій"
8. Указ Президента України від 25.05.01 № 341/2001 "Про концепція державної регіональної політики" та розпорядження кабінету міністрів України від 13.09.01 №437-р "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики"
9. Указ Президента України від 30.09.01 № 749/2061 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" та затверджена цим указом Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.
10. Указ Президента України від 4.08.00 № 168/2000 "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення"
11. Указ Президента України від 20.12.00 № 1356/2000 "Про основні засади розвитку соціальної сфери села"
12. Указ Президента України від 15.07.02 № 640/2002 "Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села" та затверджена цим указом Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року.
13. Указ Президента України "Про заходи по забезпеченню реалізації державної політики в галузі туризму"
14. Указ Президента України від 28.10.02 "Про проведення всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування"
15. Розпорядження Президента України від 19.10.00 № 317/2000-рп "Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України"
16. Програма діяльності кабінету міністрів України, затверджена постановою кабінету міністрів України від 05.06.02 № 779
17. Концепція удосконалення адміністративно-територіального устрою України, схвалена кабінетом міністрів України
18. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки

Короткий зміст:

1. Закон України "Про планування і забудову територій"
Визначені основні види та завдання робіт з планування території на загальнодержавному (Генеральна схема планування території України), регіональному (схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів та їх груп) та місцевому (генеральні плани населених пунктів) рівнях, інструменти регулювання використання територій (регіональні та місцеві правила забудови, процедури надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування тощо).

2. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
Встановлює завдання, зміст та порядок розроблення в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах України прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період (5 років) та програм економічного і соціального розвитку на короткостроковий період (щорічно) взаємоузгоджено з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік; складання прогнозів та програм розвитку галузей економіки.

3. Закон України "Про інноваційну діяльність"
Визначає об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності, види і джерела її фінансової підтримки, порядок створення та діяльності в цій сфері комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ.

4. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"
Визначає склад, сучасний стан та перспективи розвитку екологічної мережі (включаючи території та об'єкти природно-заповідного фонду, водні об'єкти, ліси, курортні та оздоровчо-лікувальні території, рекреаційні території тощо), складання регіональних схем формування екологічної мережі. Встановлює завдання щодо розроблення проектів та відведення земель для організації нових та розміщення існуючих національних природних парків, біосферних заповідників, національних природних парків.

5. Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
Визначає конкурентні переваги та обмеження використання території України та її розподіл за видами переважного використання: території з інтенсивною, переважно промисловою, міською, житловою та громадською забудовою з різними рівнями виробничо-містобудівного освоєння; території переважно агропромислового виробництва та сільської забудови; території національної екологічної мережі, території радіаційного забруднення. Встановлює режим перспективного використання цих територій, пріоритетні напрямки розбудови систем розселення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, завдання перспективного розвитку населених пунктів різного типу. Визначає території, розвиток яких потребує державної підтримки.

6. Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена Постановою Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359-XIV
Визначені основні проблеми сучасного стану та пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів, а також заходи щодо реалізації цієї політики: забезпечення раціонального використання цих ресурсів, формування повноцінного життєвого середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних та соціальних умов життя населення, забезпечення його житлом; розвиток виробничої та інженерно-транспортної інфраструктури. Передбачена координація сталого розвитку населених пунктів регіону, розроблення регіональних та місцевих правил забудови, прийняття відповідних місцевих нормативно-правових актів.

7. Проект Закону України "Про засади стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій"
Встановлює механізми та показники визначення депресивних територій, порядок законодавчого надання територіям статусу депресивних, інструменти державної підтримки їх розвитку. Визначає пріоритети, завдання, джерела фінансування та порядок державного стимулювання розвитку регіонів, зокрема, процедури підготовки та укладення угод щодо регіонального розвитку між Мінекономіки та Верховною Радою АРК, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.

8. Указ Президента України від 25.05.01 № 341/2001 "Про Концепцію державної регіональної політики" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.01 № 437-р "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики"
Визначено головну мету державної регіональної політики та основні завдання для її досягнення, зокрема удосконалення стратегічного регіонального планування, поліпшення механізмів державної підтримки регіонального розвитку, стимулювання транскордонних та міжрегіональних економічних зв'язків, розбудову інфраструктури регіонального розвитку (зокрема, АРР), стимулювання розвитку депресивних територій, реформування міжбюджетних відносин, підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Затверджено широку програму конкретних заходів щодо законодавчого, методичного, кадрового та іншого забезпечення реалізації Концепції.

9. Указ Президента України від 30.09.01 №749/2061 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" та затверджена цим указом Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні
Визначені мета та основні завдання Програми, а також система заходів щодо її реалізації: законодавче та науково-методичне забезпечення, формування фонду підтримки перспективних ідей та ініціатив щодо місцевого і регіонального розвитку, створення системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та їхнього інформаційного ресурсу в міжнародній інформаційній системі Інтернет, підготовка та перепідготовка кадрів, сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, їхніх асоціацій та інших об'єднань з органами місцевого самоврядування іноземних держав, їхніми асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами.

10. Указ Президента України від 4.08.00 № 168/2000 "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення"
Передбачено щорічне розроблення (з урахуванням містобудівної та землевпорядної документації) планів приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення, місцевих правил забудови інвестиційно-привабливих територій з визначенням можливих умов використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення, схем приватизації цих ділянок із наступним коригуванням генеральних планів населених пунктів.

11. Указ Президента України від 20.12.00 № 1356/2000 "Про Основні засади розвитку соціальної сфери села"
Визначено мету соціальної політики на селі та основні завдання, які необхідно реалізувати для її досягнення, включаючи регулювання трудової міграції сільського населення, запровадження системи професійного навчання і перепідготовки незайнятих працею сільських жителів, надання державної підтримки розвитку соціальної сфери села, дрібного та середнього підприємництва на селі, заходи щодо стимулювання житлового будівництва розвитку закладів освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі та побутового обслуговування, розроблення регіональних програм розвитку соціальної сфери села.

12. Указ Президента України від 15.07.02 № 640/2002 "Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села" та затверджена цим указом Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року
Визначено мету Державної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року, ресурси та заходи щодо її реалізації, включно з розробленням регіональних та місцевих програм розвитку соціальної сфери села з обґрунтуванням в них переліку сіл, що потребують державної підтримки. Передбачено, що в 2003-2005 роках на розвиток соціальної сфери села має бути: - спрямовано не менш як 30% видатків, що здійснюються з Державного бюджету України на капітальні вкладення; - залучено кошти Українського фонду соціальних інвестицій, який на конкурентній основі здійснюватиме відбір і фінансування мікропроектів, ініційованих територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями тощо. Встановлено критерії оцінки, конкретні напрямки та завдання розвитку кожного складника соціальної сфери села з урахуванням чисельності населення сіл та регіональних особливостей розселення сільських мешканців.

13. Указ Президента України "Про заходи по забезпеченню реалізації державної політики в галузі туризму"
Визначено мету та основні завдання розвитку туризму, включаючи: організацію приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення; залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та подібної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму); створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу; проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств; використання природного та історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи "Туризм в Україні"; облаштування туристичної інфраструктури у мережі міжнародних транспортних коридорів, що пролягають через територію України; проведення науково-практичних, методичних конференцій, семінарів та інших заходів для визначення науково обґрунтованих напрямків туризму.

14. Указ Президента України від 28.10.02 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Головними завданнями конкурсу визначено виявлення потенціалу місцевих та регіональних ініціатив шляхом стимулювання розробки та впровадження проектів місцевого і регіонального розвитку, спрямованих на реалізацію актуальних завдань життєзабезпечення територіальних громад. Передбачено терміни та джерела фінансування підготовки відповідних проектів, визначення проектів переможців та їх реалізації.

15. Розпорядження Президента України від 19.10.00 № 317/2000-рп "Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України"
Визначено напрямки та завдання стимулювання розвитку малих міст, включаючи систему комплексної державної підтримки створення умов для їхнього розвитку за рахунок власних ресурсів та розбудову виробничої та соціальної сфери, розвиток мікрокредитування малого підприємництва, налагодження ефективної взаємодії великих підприємств і суб'єктів малого підприємництва, планування та забудову територій малих міст. Раді міністрів АРК, обласним і районним державним адміністраціям доручено при розробленні регіональних програм соціально-економічного розвитку передбачити конкретні заходи, спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища малих міст.

16. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.02 № 779
Сформульовані ключові завдання уряду щодо забезпечення сталого, динамічного збалансованого розвитку регіонів на основі застосування інструментів державної підтримки та підтримки активних регіональних ініціатив. Визначено головні дії уряду, спрямовані на виконання ключових завдань, включаючи перехід до стратегічного планування регіонального розвитку, удосконалення міжбюджетних відносин, створення нормативно-правової бази стимулювання розвитку регіонів, визначення граничне допустимого рівня диференціації цього розвитку, започаткування відповідного моніторингу на загальнодержавному і регіональному рівнях запровадження механізму стимулювання регіонального та місцевого розвитку із застосуванням засад регіональної політики ЄС.

17. Концепція удосконалення адміністративно-територіального устрою України, схвалена Кабінетом Міністрів України
Визначено головні проблеми, мета, основні принципи та механізми удосконалення адміністративно-територіального устрою України. Передбачено, зокрема: розроблення пілотних дослідницьких проектів з метою вивчення типових проблем у сфері адміністративно-територіального устрою, розроблення відповідних моделей, механізмів та інших пропозицій, включаючи альтернативні, щодо шляхів їх вирішення, проведення відповідних державно-правових експериментів; - складання за результатами виконання таких проектів та інших досліджень рекомендацій та проектів відповідних нормативно-правових актів щодо удосконалення мережі низових ланок системи адміністративно-територіального устрою, а також сільських, селищних та міських рад, формування економічно і фінансово спроможних територіальних громад, здатних забезпечувати на належному рівні вирішення питань місцевого значення, надавати послуги населенню на рівні загальнодержавних соціальних стандартів, задовольняти інші потреби та інтереси громадян.

18. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки
Визначені мета, основні завдання Програми та заходи щодо її реалізації, включаючи розроблення: регіональних і галузевих планів заходів з приватизації підприємств туристичної сфери із збереженням профілю їхньої діяльності; регіональних програм будівництва, реконструкції та модернізації матеріальної бази туристично-рекреаційного комплексу з урахуванням пріоритетного залучення до їх виконання суб'єктів підприємництва; проекту інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів; методики та визначення норм максимально допустимого антропогенного навантаження у межах рекреаційних територій; проектів створення соціальної та господарської інфраструктури природно-заповідних територій та об'єктів, які використовуються для проведення туристичної діяльності; механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму.

За матеріалами Інституту Схід-Захід.

 

 

 


 

shopgimnazija
Copyright 2006 ©
написати вебмайстру
багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку
www.sokal.lviv.ua Сокаль  і  Сокальщина